חלק ב'

מיקומם של ביטויים ארוכים בדילוג שווה בטקסט
של התורה- ניסוי בגישה הגלובלית

נחום בומבך

עבור לחלק א'

 

דוגמאות למפגשים בין ביטויים בדילוג שווה לבין פסוקים הקשורים לביטויים אלה

תופעת המפגש בין ביטויים לפסוקים בד"ש הקשורים אליהם, היא רחבה הרבה יותר מזו המתוארת לעיל, והמתייחסת אך ורק לאותו חלק בתופעה הניתן למדידה אובייקטיבית באופן שהוצע. אי אפשר לוותר על הדרישה לאובייקטיביות למרות המחיר הגבוה שהיא גובה. ואכן חשוב לשים לב לעובדה שבדרך כלל כל דרישה התוחמת את מרחב שיקול הדעת גורמת להשמטה של "זוגות מצליחים" מהניסוי ומשפיעה "לרעה" על התוצאה הסופית. ב-"ניסוי בזק" שקדם לניסוי המתואר כאן, ושלפרטיו לא ניכנס במסגרת מאמר זה, נבחרה רשימה אפריורית בדרך שניתן להגדירה כסובייקטיבית . נתקבלה תוצאה המובהקת בכמה סדרי גודל מהתוצאה המתקבלת בניסוי הפורמאלי המוצג כאן.
מטרת הדוגמאות הבאות היא להמחיש את האמור. הדוגמאות המובאות בזה מתחלקות ל-3 סוגים:

1. דוגמאות למפגשים הכלולים ברשימה ששימשה לצורך הניסוי. מופיעים בטבלאות 1 עד 8.

2. מפגשים "מוצלחים" בין ביטויים שנכללו ברשימה, לבין פסוקים הקשורים אליהם בקשר ענייני, השונה מהקשר הניתן למדידה על פי ההגדרות שבניסוי, ולכן לא נכללו זוגות אלה בניסוי. (כלומר: הניסוי כולל אותם הביטויים, אך המפגש הוא עם פסוקים אחרים ולא עם אלה המוצגים כאן). דוגמאות אלה כלולות בטבלאות 9 עד 14 .

3. מפגשים "מוצלחים" שלא נכללו ברשימה. אי הכללתם בניסוי נובעת מהעובדה שלא נמצאו לביטויים בד"ש פסוקים החולקים עמם יסודות לשוניים משותפים, כנדרש בניסוי. דוגמאות אלה כלולות בטבלאות 15עד 42 .

הדוגמאות שיובאו מאפשרות להתרשם כי היקף התופעה גדול בהרבה מזה הניתן למדידה.

1. מפגש בין הביטוי ונורא אלקיך לפסוק: "וליראה את ה' הנכבד והנורא את ה' אלקיך". (טבלה מס' 1 )

2. מפגש בין הביטוי ויהיו בארצו, לבין הפסוק : "ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים". (טבלה מס' 2 )

3. המילה "ויהיו" מופיעה פעם נוספת בדילוג 3+, "מחוברת" למילה ויהיו שבפסוק. (טבלה מס' 3 )

4. מפגש בין הביטוי: וישאו ענבים לבין הפסוק: "וישאהו במוט בשנים". (טבלה מס' 4 )

5. מפגש בין הביטוי: וראשו בשמים לבין הפסוק: "וראשו בשמים", גם המילה הסלם בדילוג 4+ מופיעה בקרבת מקום. בכל התורה כולה ישנה רק עוד הופעה אחת כזו ו-3 הופעות בדילוג קצר יותר, (דילוג כאן ולהלן משמעותו בכיוון חיובי או שלילי). (טבלה מס' 5 )

6. מפגש בין הביטוי: ולעבר בריתו לבין הפסוק: "לעבר בריתו". (טבלה מס' 6 )

7. מפגש בין הביטוי: ומתחת המבול לבין הפסוק: "הנני מביא את המבול מים…מתחת השמים". (טבלה מס' 7 )

8. מפגש בין הביטוי: תמימם האילים לבין הפסוק: "ואיל לעלה תמימם". (בטבלה מוצג רק חלק מהביטוי "תמימם האילים). (טבלה מס' 8 )

9. מפגש בין הביטוי: תמימם האילים לבין הפסוק: "ויקרב את איל העלה". (טבלה מס' 9 )

10. מפגש בין הביטוי: וה' בשמים לבין הפסוק: "ארדה נא ואראה", וכן את המפגש של הביטוי עם הפסוק: "ואשביעך בה' אלקי השמים". (טבלה מס' 10 )

11. מפגש בין הביטוי מבניו המשיח לבין הפסוק: "ויהי כמשיב ידו ויצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ ותקרא שמו פרץ" פרץ ידוע כאבי שושלת דוד המלך והמשיח. (סוף מגילת רות). (טבלה מס' 11)

12. מפגש בין הביטוי: ונורא אלקיך לבין המילה "נורא" בדילוג 2+. (טבלה מס' 12 )

13. מפגש בין הביטוי: ונתון הברית לבין הפסוק: "ואת בריתי אשר תשמרו". (טבלה מס' 13 )

14. מפגש בין הביטוי: ויהשע הביאו לבין המילה "יהשע" המילה "העם" והפסוק "לך נחה את העם". (טבלה מס' 14 )

15. מפגש בין הביטוי: יולדו אחריו לבין פסוקים המתארים את לידת ראובן ובני יעקב שנולדו אחריו. (טבלה מס' 15)

16. מפגש בין הביטוי: וארור התורה לבין פעמיים "ארור" המופיע בפרשת הקללות בספר דברים. (טבלה מס' 16)

17. מפגש בין הביטוי: ומכיר האמרי לבין הפסוק: "ואת הגולן בבשן למנשי". על פי הכתוב , יאיר בן מנשה ירש את הבשן ממלכת עוג ומכיר בן מנשה ירש את הגלעד ממלכת האמרי. ראה סוף פרשת מטות ובדברים פרק ג' י"ד-ט"ו: "יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגב… ויקרא אתם על שמו את הבשן חות יאיר…ולמכיר נתתי את הגלעד". (טבלה מס' 17 )

18. כנ"ל. ניתן לקרוא בטבלה את המשפט: "יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגב, ומכיר האמרי". (טבלה מס' 18 )

19. טבלה המציגה מפגש בין הביטויים בד"ש ישראל ראשית, תרומה תן, הרימו לה' וכן המילה "הרימו" בדילוג 1+ (6 הופעות כאלה בכל התורה). (טבלה מס' 19)

20. מפגש בין הביטוי: ילדיו בשמתם לבין שמות בני יעקב. (טבלה מס' 20)

21. מפגש בין הביטוי: השמרו מנורה לבין הפסוקים: "את משמרת ה' שמרו על פי ה' ביד משה" ו-"בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן". (טבלה מס' 21)

22. מפגש בין הביטוי: והאהל למקום לבין הפסוק: "במקום קדוש בחצר אהל מועד". (טבלה מס' 22)

23. מפגש בין הביטוי: והשיב השמלה לבין הפסוק: "ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה". (המילה שמלה בכל התורה מופיעה ברצף 1+ עוד 5 פעמים) (טבלה מס' 23)

24. קיימת הופעה נוספת של והשיב השמלה, הפעם בדילוג שלילי. המפגש בטבלה הוא עם המלה שמלה ברצף 1-. (המילה שמלה ברצף 1- מופיעה בתורה עוד 11 פעם). (טבלה מס' 24)

25. מפגש בין הביטוי: והשיבו המקנה לבין הפסוק: "לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו וכו'". (טבלה מס' 25)

26. מפגש בין הביטוי: והשיבו המקנה לבין המילה מקנה בדילוג 2+. (טבלה מס' 26)

27. מפגש בין הביטוי: וימלו ערלים לבין הפסוק: "ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה". (טבלה מס' 27)

28. מפגש בין הביטוי: וישמע לברית לבין הפסוק: "לעבר בריתו". (טבלה מס' 28)

29. מפגש בין הביטוי: ונשבע ליושב לבין פסוק: שבו אברהם הנקרא "יושב" משביע את אליעזר. "ואשביעך בה' אלקי השמים … אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו" (טבלה מס' 29)

30. מפגש בין הביטוי: זיתים הביאו לבין הפסוק: "ויקחו אליך שמן זית זך". (טבלה מס' 30)

31. מפגש בין הביטוי: ותפשו יתדת לבין לבין 2 הופעות של המילה יתדת בקשר למעשה המשכן. כידוע תפקידם של היתדת היה "לתפוש" את יריעות האהלים שלא יתעופפו ברוח. (טבלה מס' 31)

32. מפגש בין הביטוי: למראה הלוים לבין הפסוק: "כן עשו להם בני ישראל ויתחטאו הלוים" המדבר על הקדשת הלויים לעבודתם שנעשה בפני ישראל. (טבלה מס' 32)

33. מפגש בין הביטוי: פדויי מלאכו לבין המילה "מלאכו" בדילוג 2+ , (הופעה יחידה בדילוג הקצר ביותר בכל התורה). (טבלה מס' 33)

34. מפגש בין הביטוי: תמימה נחלתם לבין פסוקים בפרשת נחלות המורים כי יש להעביר נחלה בשלמות בתוך השבט. (טבלה מס' 34)

35. מפגש בין הביטוי: ישימו קרשים לבין הופעות מרובות של המילה "קרשים" הקשורות למלאכת המשכן. (טבלה מס' 35)

36. מפגש בין הביטוי: בברית להימול לבין ביטוי "כרת הברית" המופיע כחלק מפסוק, וגם לבין "בהמול לנו כל זכר". (טבלה מס' 36)

37. מפגש בין הביטוי: בהמול ביומו לבין המלה "המול" ברצף 1- , (טבלה מס' 37)

38. מפגש בין הביטוי: בהמול ביומו לבין הפסוק "וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים" (טבלה מס' 38)

39. מפגש בין הביטוי: ובשרי ניחח לבין "ריח ניחוח" בפסוק. (טבלה מס' 39)

40. מפגש בין הביטוי: מגורי האמרי לבין הפסוק: "כי לא שלם עון האמרי עד הנה" שבברית בין הבתרים שמשמעותו היא שיש עדיין לאמרי זכות למגורים בארץ כנען כיון שלא שלם עוונו. (טבלה מס' 40)

41. מפגש בין הביטוי:מקנהו יומתו לבין הפסוק: "דבר כבד מאד… והפלה ה' בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים". (טבלה מס' 41)

42. מפגש בין הביטוי: ברכתי בתואל לבין הופעות של המלה "בתואל". (טבלה מס' 42)

עבור לחלק א

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>